Horst Peter Becker

Am 16. Juli 2018 sicher­te sich Horst Peter Becker um 11:09 Uhr mit dem 147. Schuss die Königs­wür­de unse­res St. Sebas­tia­nus Schüt­zen­ver­eins Olpe. Zu sei­ner Köni­gin erwähl­te er sei­ne Frau Andrea

Schützenkönig 2018 - Horst Peter Becker

König Horst Peter Becker

  • Olpe
  • Crea­tiv Direc­tor
  • 147. Schuss
  • 7. Kor­po­ral­schaft

Köni­gin Andrea Becker

  • Olpe
  • Schüt­zen­kö­ni­gin