2024

Fäss­chen­trin­ken der Korporalschaften

1. Kor­po­ral­schaft: 22.06.2024 (Schüt­zen­platz)
2. Kor­po­ral­schaft: 31.08.2024 (Schüt­zen­platz)
3. Kor­po­ral­schaft: 05.07.2024 (Schüt­zen­platz)
4. Kor­po­ral­schaft: 29.05.2024 (Schüt­zen­platz)
5. Kor­po­ral­schaft: 25.05.2024 (Schüt­zen­platz)
6. Kor­po­ral­schaft: 05.07.2024 (Schüt­zen­platz)
7. Kor­po­ral­schaft: 22.06.2024 (Schüt­zen­platz)
8. Kor­po­ral­schaft: 29.05.2024 (Schüt­zen­platz)
9. Kor­po­ral­schaft: 29.06.2024 (Schüt­zen­platz)

Kor­po­ral­schafts­ver­samm­lun­gen

13. Juli 2024, 20:00 Uhr

Die Kor­po­ral­schafts­ver­samm­lun­gen fin­den in den jewei­li­gen Kor­po­ral­schafts­lo­ka­len statt.

Wei­te­re Informationen

Olper Schüt­zen­fest

19. Juli bis 22. Juli 2024

Wir fei­ern unser Schüt­zen­fest immer um den drit­ten Sonn­tag im Juli.

2025

Olper Schüt­zen­ball

11. Janu­ar 2025

Der Schüt­zen­ball fin­det in der Stadt­hal­le statt.

Bei­ern

19. Janu­ar 2025, 18:00 Uhr

Tra­di­tio­nel­les Ein­läu­ten der Kir­chen im Olper Stadtgebiet.

Wei­te­re Informationen

Sebas­tia­nus

20. Janu­ar 2025, 19:00 Uhr

Den Fest­tag des Hl. Sebas­tia­nus bege­hen wir mit der Sebastianusmesse.

Wei­te­re Informationen